රාජ්‍ය සේවකයින් සේවයට කැඳවීම අද සිට වෙනස් කෙරේ

රාජ්‍ය සේවක කාර්ය මණ්ඩල, කොටස් වශයෙන් සේවයට කැඳවීම අද (27) සිට සිදුවනවා.

කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය උග්‍ර වීම ඊට හේතුවයි.

ඊට අදාල චක්‍රලේඛය නිකුත් කිරීමට නියමිතව ඇති අතර රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජේ.ජේ. රත්නසිරි සඳහන් කළේ ආයතන ප්‍රධානීන්ට සුදුසු ලෙස සේවකයින් කැඳවීමට හැකි ලෙස එය නිකුත් කරන බවයි.

error: Content is protected !!