ඊයේ කොවිඩ් මරණ පිළිබඳ වාර්තාව

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයි විසින් ඊයේ (27) දින කොවිඩ් 19 ආසාදිත මරණ 08ක් තහවුරු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට තහවුරු කළ කොවිඩ් 19 ආසාදිත මුළු මරණ ගණන 655ක්.

ඊයේ දින තහවුරු කළ මරණ 08 පිලිබඳ සවිස්තරාත්මක නිවේදනය පහතින්..

error: Content is protected !!