උසස්පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි – ප්‍රතිඵල මෙතනින්

2020 වසරේ අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර උසස්පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වී තිබෙනවා.

මේවන විට එම ප්‍රතිඵල අන්තර්ජාලයට ඇතුළත් කර ඇති අතර පහත සබැඳිය ක්ලික් කිරීම ඔස්සේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කර ඇති ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසීමට ඔබට පුළුවන්..

විභාග ප්‍රතිඵල මෙතනින්

error: Content is protected !!