කොවිඩ්-19 වසංගතයේ නවතම තොරතුරු

Live updates on Coronavirus (COVID-19) outbreak

ශ්‍රී ලංකාව

299,892
සමස්ත ආසාදිතයින්
Updated on July 28, 2021 6:51 am
25,341
ප්‍රතිකාර ලබන ආසාදිතයින්
Updated on July 28, 2021 6:51 am
270,356
සුවවූවන්
Updated on July 28, 2021 6:51 am
4,195
මරණ
Updated on July 28, 2021 6:51 am

ලෝකය

195,933,792
සමස්ත ආසාදිතයින්
Updated on July 28, 2021 6:51 am
15,833,394
ප්‍රතිකාර ලබන ආසාදිතයින්
Updated on July 28, 2021 6:51 am
175,908,111
සුවවූවන්
Updated on July 28, 2021 6:51 am
4,192,287
මරණ
Updated on July 28, 2021 6:51 am

කොවිඩ්-19 පිළිබඳ නවතම පුවත්

කොවිඩ්-19 පිළිබඳ නවතම ලිපි

සියළුම රටවල්

රට
සමස්ත ආසාදිතයින්
මරණ
USA
35,350,964
627,340
India
31,483,411
422,054
Brazil
19,749,073
551,906
Russia
6,172,812
155,380
France
6,026,115
111,695
UK
5,745,526
129,303
Turkey
5,638,178
51,048
Argentina
4,875,927
104,352
Colombia
4,747,775
119,482
Spain
4,368,453
81,323
Italy
4,325,046
127,995
Germany
3,766,482
92,078
Iran
3,758,197
89,479
Indonesia
3,239,936
86,835
Poland
2,882,327
75,249
Mexico
2,754,438
238,595
South Africa
2,391,223
70,388
Ukraine
2,249,344
52,876
Peru
2,106,371
196,058
Netherlands
1,851,329
17,804
Czechia
1,672,764
30,362
Chile
1,611,090
35,151
Iraq
1,577,013
18,418
Philippines
1,562,420
27,318
Canada
1,427,917
26,560
Bangladesh
1,194,752
19,779
Belgium
1,117,697
25,228
Sweden
1,098,154
14,617
Romania
1,082,551
34,273
Malaysia
1,044,071
8,408
Pakistan
1,011,708
23,087
Portugal
956,985
17,307
Japan
875,506
15,137
Israel
864,912
6,461
Hungary
809,288
30,021
Jordan
767,327
9,979
Serbia
720,643
7,108
Switzerland
715,267
10,903
Nepal
685,673
9,758
UAE
674,724
1,929
Austria
656,949
10,737
Morocco
588,448
9,638
Tunisia
575,002
18,968
Lebanon
557,145
7,895
Kazakhstan
542,703
5,538
Thailand
526,828
4,264
Saudi Arabia
520,774
8,189
Greece
482,145
12,887
Ecuador
480,720
30,797
Bolivia
469,182
17,672
Paraguay
450,494
14,759
Belarus
441,881
3,413
Panama
430,444
6,768
Bulgaria
424,079
18,203
Georgia
407,689
5,731
Costa Rica
398,608
4,941
Kuwait
394,538
2,298
Slovakia
392,406
12,534
Uruguay
380,793
5,941
Croatia
362,841
8,247
Guatemala
355,223
10,176
Cuba
349,055
2,492
Azerbaijan
341,183
5,011
Dominican Republic
340,498
3,945
Palestine
316,189
3,600
Denmark
312,851
2,546
Venezuela
300,919
3,509
Sri Lanka
299,892
4,195
Ireland
295,386
5,026
Oman
295,017
3,788
Honduras
290,447
7,650
Egypt
284,090
16,498
Lithuania
281,284
4,411
Myanmar
279,119
7,845
Ethiopia
278,920
4,374
Bahrain
268,731
1,383
Moldova
258,852
6,247
Slovenia
258,780
4,428
Libyan Arab Jamahiriya
240,309
3,422
Armenia
229,090
4,597
Qatar
225,522
600
Bosnia
205,523
9,686
Kenya
198,935
3,882
Zambia
192,956
3,316
S. Korea
191,531
2,079
Nigeria
171,728
2,134
Algeria
165,204
4,112
Mongolia
159,101
789
Kyrgyzstan
159,089
2,275
Macedonia
156,124
5,491
Afghanistan
145,552
6,577
Latvia
138,572
2,552
Norway
136,370
799
Albania
132,922
2,456
Estonia
132,717
1,271
Uzbekistan
125,784
845
Namibia
117,293
2,871
Vietnam
114,260
524
Mozambique
113,426
1,341
Finland
103,851
978
Botswana
102,124
1,485
Ghana
102,103
823
Zimbabwe
101,711
3,280
Montenegro
101,352
1,627
Cyprus
99,360
410
Uganda
92,795
2,590
China
92,676
4,636
El Salvador
85,779
2,577
Cameroon
82,064
1,334
Maldives
76,953
220
Cambodia
74,386
1,324
Luxembourg
73,637
822
Rwanda
66,987
771
Singapore
64,453
37
Senegal
58,523
1,300
Jamaica
52,141
1,179
Malawi
49,752
1,540
Côte d'Ivoire
49,699
326
DRC
48,768
1,023
Madagascar
42,607
941
Angola
42,110
994
Trinidad and Tobago
37,771
1,048
Réunion
37,231
275
Sudan
37,138
2,776
Malta
33,904
421
Cabo Verde
33,626
298
Australia
33,266
922
French Guiana
29,814
179
Syrian Arab Republic
25,911
1,909
Gabon
25,344
163
Guinea
25,211
206
Fiji
25,139
206
Suriname
25,028
638
Mauritania
24,349
542
Swaziland
23,708
765
Guyana
22,234
530
Haiti
20,000
537
French Polynesia
19,494
147
Mayotte
19,474
174
Seychelles
18,062
90
Guadeloupe
17,779
238
Papua New Guinea
17,655
192
Martinique
15,612
99
Taiwan
15,599
787
Somalia
15,294
798
Togo
15,292
148
Tajikistan
14,761
119
Andorra
14,586
127
Mali
14,551
531
Bahamas
14,252
284
Belize
13,983
333
Burkina Faso
13,556
169
Curaçao
13,378
126
Congo
13,156
177
Lesotho
12,880
363
Hong Kong
11,980
212
Djibouti
11,640
155
Aruba
11,460
109
South Sudan
11,014
118
Timor-Leste
10,387
26
Nicaragua
9,470
195
Channel Islands
8,926
86
Equatorial Guinea
8,880
123
Benin
8,324
107
Iceland
7,428
30
Gambia
7,333
208
Central African Republic
7,148
98
Yemen
7,022
1,374
Burundi
6,573
8
Eritrea
6,517
33
Sierra Leone
6,247
119
Niger
5,600
195
Saint Lucia
5,529
88
Liberia
5,396
148
Lao People's Democratic Republic
5,154
5
San Marino
5,130
90
Chad
4,971
174
Gibraltar
4,857
94
Barbados
4,359
48
Guinea-Bissau
4,281
74
Isle of Man
4,274
29
Comoros
4,024
147
Mauritius
3,785
19
Liechtenstein
3,080
59
New Zealand
2,863
26
Monaco
2,814
33
Sint Maarten
2,729
34
Bermuda
2,538
33
Bhutan
2,500
2
Saint Martin
2,481
38
Turks and Caicos Islands
2,466
18
Sao Tome and Principe
2,424
37
British Virgin Islands
2,389
25
Saint Vincent and the Grenadines
2,280
12
Caribbean Netherlands
1,697
17
Antigua and Barbuda
1,288
43
St. Barth
1,005
1
Faroe Islands
979
1
Diamond Princess
712
13
Cayman Islands
640
2
Saint Kitts and Nevis
578
3
Tanzania
509
21
Wallis and Futuna
445
7
Brunei
333
3
Dominica
209
0
Grenada
164
1
New Caledonia
133
0
Anguilla
113
0
Greenland
92
0
Falkland Islands (Malvinas)
63
0
Macao
59
0
Saint Pierre Miquelon
28
0
Holy See (Vatican City State)
27
0
Montserrat
21
1
Solomon Islands
20
0
Western Sahara
10
1
MS Zaandam
9
2
Marshall Islands
4
0
Vanuatu
4
1
Samoa
3
0
Saint Helena
2
0
Micronesia
1
0
Updated on July 28, 2021 6:51 am
error: Content is protected !!