කොවිඩ්-19 වසංගතයේ නවතම තොරතුරු

Live updates on Coronavirus (COVID-19) outbreak

ශ්‍රී ලංකාව

538,718
සමස්ත ආසාදිතයින්
Updated on October 29, 2021 2:59 am
13,181
ප්‍රතිකාර ලබන ආසාදිතයින්
Updated on October 29, 2021 2:59 am
511,863
සුවවූවන්
Updated on October 29, 2021 2:59 am
13,674
මරණ
Updated on October 29, 2021 2:59 am

ලෝකය

246,156,427
සමස්ත ආසාදිතයින්
Updated on October 29, 2021 2:59 am
19,840,302
ප්‍රතිකාර ලබන ආසාදිතයින්
Updated on October 29, 2021 2:59 am
221,322,328
සුවවූවන්
Updated on October 29, 2021 2:59 am
4,993,797
මරණ
Updated on October 29, 2021 2:59 am

කොවිඩ්-19 පිළිබඳ නවතම පුවත්

කොවිඩ්-19 පිළිබඳ නවතම ලිපි

සියළුම රටවල්

රට
සමස්ත ආසාදිතයින්
මරණ
USA
46,640,960
762,701
India
34,245,530
457,221
Brazil
21,766,168
606,726
UK
8,936,155
140,206
Russia
8,392,697
235,057
Turkey
7,961,535
69,998
France
7,146,755
117,622
Iran
5,899,509
125,875
Argentina
5,284,485
115,889
Spain
5,008,887
87,322
Colombia
4,995,694
127,159
Italy
4,757,231
132,004
Germany
4,553,730
96,062
Indonesia
4,242,532
143,333
Mexico
3,793,783
287,274
Poland
2,998,891
76,773
South Africa
2,921,114
89,104
Ukraine
2,851,804
66,204
Philippines
2,772,491
42,575
Malaysia
2,448,372
28,674
Peru
2,198,038
200,149
Netherlands
2,108,549
18,371
Iraq
2,052,123
23,083
Thailand
1,884,973
19,006
Czechia
1,747,701
30,689
Japan
1,717,709
18,228
Canada
1,708,240
28,906
Chile
1,688,454
37,719
Romania
1,616,027
46,430
Bangladesh
1,568,857
27,847
Belgium
1,342,718
25,946
Israel
1,326,171
8,081
Pakistan
1,271,027
28,414
Sweden
1,170,422
14,984
Serbia
1,125,602
9,761
Portugal
1,088,133
18,149
Cuba
949,747
8,219
Morocco
945,504
14,654
Kazakhstan
934,387
12,028
Vietnam
905,477
21,910
Switzerland
870,834
11,231
Hungary
859,378
30,692
Jordan
858,342
11,000
Austria
813,334
11,316
Nepal
811,407
11,382
UAE
739,654
2,135
Greece
731,167
15,801
Tunisia
712,139
25,221
Georgia
707,290
9,918
Lebanon
639,332
8,472
Guatemala
597,768
14,862
Belarus
594,203
4,580
Bulgaria
587,765
23,594
Costa Rica
558,654
7,008
Saudi Arabia
548,474
8,788
Sri Lanka
538,718
13,674
Azerbaijan
524,788
6,995
Ecuador
515,859
32,958
Bolivia
511,854
18,911
Myanmar
497,700
18,622
Panama
472,057
7,314
Slovakia
470,008
12,977
Paraguay
460,894
16,238
Croatia
458,090
9,142
Ireland
438,124
5,436
Palestine
422,641
4,395
Kuwait
412,619
2,461
Venezuela
403,318
4,848
Lithuania
399,532
5,766
Uruguay
392,879
6,076
Denmark
382,796
2,709
Dominican Republic
379,336
4,124
Honduras
375,009
10,219
Ethiopia
364,098
6,428
S. Korea
358,412
2,808
Libyan Arab Jamahiriya
356,086
5,061
Mongolia
355,129
1,699
Moldova
332,625
7,619
Slovenia
328,729
4,723
Egypt
327,286
18,428
Oman
304,241
4,111
Armenia
302,450
6,189
Bahrain
276,718
1,393
Kenya
253,018
5,270
Bosnia
252,083
11,477
Qatar
238,950
609
Latvia
211,702
3,173
Nigeria
211,496
2,886
Zambia
209,672
3,660
Algeria
206,160
5,907
Norway
204,146
900
Macedonia
201,292
7,098
Estonia
188,522
1,491
Botswana
185,985
2,402
Uzbekistan
184,905
1,316
Singapore
184,419
349
Albania
183,873
2,902
Kyrgyzstan
180,989
2,664
Australia
165,904
1,696
Finland
156,959
1,150
Afghanistan
156,166
7,268
Mozambique
151,260
1,929
Montenegro
142,807
2,087
Zimbabwe
132,808
4,675
Ghana
130,041
1,174
Namibia
128,868
3,550
Uganda
125,920
3,209
Cyprus
122,295
572
Cambodia
118,220
2,766
El Salvador
113,422
3,596
Cameroon
102,499
1,686
Rwanda
99,565
1,327
China
96,938
4,636
Jamaica
88,666
2,199
Maldives
87,487
243
Luxembourg
81,501
843
Senegal
73,904
1,878
Angola
64,126
1,703
Malawi
61,774
2,297
Côte d'Ivoire
61,252
691
DRC
57,470
1,091
Trinidad and Tobago
56,160
1,658
Réunion
54,668
374
Guadeloupe
54,537
742
Fiji
52,079
673
Suriname
48,670
1,074
Swaziland
46,396
1,242
French Guiana
44,438
304
Madagascar
42,898
958
Martinique
42,634
670
Syrian Arab Republic
42,351
2,534
Sudan
40,238
3,099
French Polynesia
40,178
636
Lao People's Democratic Republic
38,281
59
Cabo Verde
38,181
349
Malta
37,610
460
Mauritania
37,094
792
Gabon
35,252
235
Guyana
35,252
900
Guinea
30,653
385
Papua New Guinea
28,823
345
Belize
26,426
489
Tanzania
26,154
725
Togo
26,036
242
Benin
24,749
161
Haiti
23,773
662
Bahamas
22,259
642
Seychelles
22,086
119
Lesotho
21,600
657
Somalia
21,269
1,180
Mayotte
20,497
182
Burundi
19,988
38
Timor-Leste
19,785
122
Mauritius
17,416
160
Tajikistan
17,086
124
Curaçao
17,053
174
Congo
16,868
249
Barbados
16,782
151
Nicaragua
16,422
207
Taiwan
16,394
847
Mali
15,924
561
Aruba
15,865
171
Andorra
15,505
130
Burkina Faso
14,793
214
Djibouti
13,472
181
Iceland
13,413
33
Equatorial Guinea
13,236
163
Channel Islands
12,905
100
Brunei
12,823
83
Saint Lucia
12,486
253
Hong Kong
12,338
213
South Sudan
12,327
133
Central African Republic
11,518
100
New Caledonia
10,848
264
Gambia
9,963
340
Yemen
9,751
1,874
Isle of Man
9,517
57
Eritrea
6,806
45
Sierra Leone
6,396
121
Niger
6,300
211
Guinea-Bissau
6,133
141
New Zealand
5,995
28
Gibraltar
5,943
98
Grenada
5,830
197
Liberia
5,812
287
Bermuda
5,637
100
San Marino
5,509
92
Chad
5,067
174
Saint Vincent and the Grenadines
4,905
64
Dominica
4,691
31
Sint Maarten
4,486
75
Comoros
4,239
147
Antigua and Barbuda
4,036
102
Saint Martin
3,850
55
Sao Tome and Principe
3,705
56
Liechtenstein
3,551
61
Monaco
3,407
36
Turks and Caicos Islands
2,974
23
British Virgin Islands
2,725
37
Saint Kitts and Nevis
2,657
21
Bhutan
2,621
3
Caribbean Netherlands
2,407
19
Faroe Islands
1,846
2
St. Barth
1,589
6
Cayman Islands
1,496
2
Anguilla
859
1
Greenland
787
0
Diamond Princess
712
13
Wallis and Futuna
445
7
Macao
77
0
Falkland Islands (Malvinas)
68
0
Montserrat
41
1
Saint Pierre Miquelon
32
0
Holy See (Vatican City State)
27
0
Solomon Islands
20
0
Western Sahara
10
1
MS Zaandam
9
2
Palau
8
0
Vanuatu
6
1
Marshall Islands
4
0
Samoa
3
0
Saint Helena
2
0
Micronesia
1
0
Updated on October 29, 2021 2:59 am
error: Content is protected !!