කොවිඩ්-19 වසංගතයේ නවතම තොරතුරු

Live updates on Coronavirus (COVID-19) outbreak

ශ්‍රී ලංකාව

138,085
සමස්ත ආසාදිතයින්
Updated on May 15, 2021 2:24 pm
27,054
ප්‍රතිකාර ලබන ආසාදිතයින්
Updated on May 15, 2021 2:24 pm
110,108
සුවවූවන්
Updated on May 15, 2021 2:24 pm
923
මරණ
Updated on May 15, 2021 2:24 pm

ලෝකය

162,582,225
සමස්ත ආසාදිතයින්
Updated on May 15, 2021 2:24 pm
17,658,234
ප්‍රතිකාර ලබන ආසාදිතයින්
Updated on May 15, 2021 2:24 pm
141,551,152
සුවවූවන්
Updated on May 15, 2021 2:24 pm
3,372,839
මරණ
Updated on May 15, 2021 2:24 pm

කොවිඩ්-19 පිළිබඳ නවතම පුවත්

කොවිඩ්-19 පිළිබඳ නවතම ලිපි

සියළුම රටවල්

රට
සමස්ත ආසාදිතයින්
මරණ
USA
33,668,931
599,314
India
24,372,907
266,229
Brazil
15,521,313
432,785
France
5,848,154
107,423
Turkey
5,095,390
44,301
Russia
4,931,691
115,480
UK
4,446,824
127,668
Italy
4,146,722
123,927
Spain
3,604,799
79,339
Germany
3,585,891
86,481
Argentina
3,269,466
69,853
Colombia
3,084,460
80,250
Poland
2,851,911
71,609
Iran
2,732,152
76,433
Mexico
2,377,995
220,159
Ukraine
2,150,244
47,942
Peru
1,879,049
65,608
Indonesia
1,734,285
47,823
Czechia
1,652,238
29,886
South Africa
1,608,393
55,124
Netherlands
1,589,282
17,423
Canada
1,318,405
24,869
Chile
1,273,516
27,647
Philippines
1,138,187
19,051
Iraq
1,134,859
15,910
Romania
1,070,605
29,413
Sweden
1,037,126
14,275
Belgium
1,028,104
24,664
Pakistan
874,751
19,467
Portugal
841,379
16,999
Israel
839,079
6,380
Hungary
797,429
29,114
Bangladesh
779,535
12,102
Jordan
723,069
9,224
Serbia
705,185
6,646
Switzerland
679,510
10,730
Japan
665,547
11,255
Austria
635,780
10,455
UAE
543,610
1,626
Lebanon
534,968
7,569
Morocco
514,705
9,092
Malaysia
462,190
1,822
Nepal
439,658
4,669
Saudi Arabia
431,432
7,134
Bulgaria
413,838
17,243
Ecuador
407,002
19,514
Slovakia
387,420
12,203
Greece
373,881
11,322
Belarus
373,351
2,681
Panama
370,043
6,292
Kazakhstan
355,645
4,039
Croatia
349,084
7,664
Bolivia
329,733
13,451
Georgia
329,407
4,426
Azerbaijan
328,994
4,754
Tunisia
325,280
11,727
Paraguay
309,638
7,482
Palestine
303,270
3,401
Kuwait
290,006
1,681
Costa Rica
282,741
3,547
Dominican Republic
275,378
3,565
Ethiopia
265,413
3,964
Lithuania
264,724
4,088
Denmark
264,465
2,499
Ireland
254,870
4,941
Moldova
253,567
6,006
Slovenia
248,520
4,314
Egypt
243,317
14,206
Guatemala
240,170
7,845
Uruguay
235,206
3,369
Honduras
225,256
5,937
Armenia
220,729
4,314
Venezuela
212,998
2,366
Qatar
212,667
524
Oman
202,713
2,148
Bosnia
202,143
8,981
Bahrain
197,474
732
Libyan Arab Jamahiriya
181,179
3,085
Nigeria
165,661
2,066
Kenya
165,112
2,976
Macedonia
154,524
5,184
Myanmar
143,035
3,212
Sri Lanka
138,085
923
Albania
131,939
2,427
S. Korea
131,061
1,896
Latvia
127,053
2,248
Estonia
126,922
1,220
Algeria
125,059
3,360
Cuba
121,838
785
Norway
118,740
774
Kyrgyzstan
100,249
1,695
Thailand
99,145
565
Montenegro
98,703
1,556
Uzbekistan
96,368
667
Ghana
93,243
783
Zambia
92,356
1,260
China
90,829
4,636
Finland
89,686
931
Cameroon
74,946
1,152
El Salvador
70,915
2,178
Cyprus
70,742
346
Mozambique
70,361
826
Luxembourg
68,922
806
Afghanistan
63,412
2,733
Singapore
61,505
31
Namibia
50,733
704
Botswana
49,656
761
Mongolia
48,101
205
Jamaica
47,150
838
Côte d'Ivoire
46,535
295
Maldives
42,775
92
Uganda
42,674
347
Senegal
40,806
1,122
Madagascar
39,888
748
Zimbabwe
38,535
1,582
Sudan
34,272
2,446
Malawi
34,200
1,153
DRC
30,511
775
Malta
30,474
417
Angola
30,030
651
Australia
29,962
910
Cabo Verde
27,672
244
Rwanda
26,033
343
Gabon
23,799
143
Syrian Arab Republic
23,645
1,688
Guinea
22,746
151
Réunion
22,644
169
Cambodia
21,834
147
French Guiana
21,465
108
Mayotte
20,176
171
French Polynesia
18,815
141
Mauritania
18,781
457
Swaziland
18,511
671
Guadeloupe
16,017
221
Trinidad and Tobago
15,379
265
Guyana
14,988
335
Somalia
14,486
753
Mali
14,163
510
Papua New Guinea
13,707
136
Andorra
13,510
127
Burkina Faso
13,394
164
Haiti
13,353
271
Tajikistan
13,308
90
Togo
13,244
125
Belize
12,714
323
Curaçao
12,246
119
Hong Kong
11,819
210
Martinique
11,736
90
Suriname
11,707
223
Djibouti
11,402
151
Congo
11,343
148
Bahamas
11,024
216
Aruba
10,838
104
Lesotho
10,778
320
South Sudan
10,651
115
Seychelles
9,184
32
Benin
7,995
101
Equatorial Guinea
7,694
112
Nicaragua
7,086
184
Central African Republic
6,866
95
Iceland
6,537
29
Yemen
6,523
1,285
Gambia
5,940
175
Niger
5,326
192
San Marino
5,083
90
Chad
4,897
173
Saint Lucia
4,788
75
Gibraltar
4,286
94
Burundi
4,282
6
Timor-Leste
4,118
8
Sierra Leone
4,103
79
Channel Islands
4,057
86
Barbados
3,961
46
Comoros
3,860
146
Vietnam
3,854
35
Eritrea
3,822
12
Guinea-Bissau
3,745
67
Liechtenstein
2,981
58
New Zealand
2,645
26
Monaco
2,490
32
Bermuda
2,466
32
Turks and Caicos Islands
2,404
17
Sao Tome and Principe
2,324
35
Sint Maarten
2,277
27
Liberia
2,114
85
Saint Vincent and the Grenadines
1,932
12
Saint Martin
1,773
12
Caribbean Netherlands
1,591
17
Isle of Man
1,590
29
Lao People's Democratic Republic
1,498
2
Taiwan
1,475
12
Mauritius
1,277
17
Bhutan
1,276
1
Antigua and Barbuda
1,240
32
St. Barth
974
1
Diamond Princess
712
13
Faroe Islands
669
1
Cayman Islands
565
2
Tanzania
509
21
Wallis and Futuna
445
7
Brunei
232
3
British Virgin Islands
219
1
Dominica
178
0
Fiji
166
4
Grenada
161
1
New Caledonia
124
0
Anguilla
109
0
Falkland Islands (Malvinas)
63
0
Macao
49
0
Saint Kitts and Nevis
45
0
Greenland
31
0
Holy See (Vatican City State)
27
0
Saint Pierre Miquelon
25
0
Solomon Islands
20
0
Montserrat
20
1
Western Sahara
10
1
MS Zaandam
9
2
Marshall Islands
4
0
Vanuatu
4
1
Samoa
3
0
Saint Helena
2
0
Micronesia
1
0
Updated on May 15, 2021 2:24 pm
error: Content is protected !!